AirCover għall-Hosts
AirCover għall-Hosts
AirCover għall-Hosts
AirCover għall-Hosts
AirCover għall-Hosts
AirCover għall-Hosts

Ħarsien komplut. Inkluż dejjem u bla ħlas. Fuq Airbnb biss.

Assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà ċivili ta' $1M USD

Aħna nħarsuk—anke fil-każ rari li klijent iweġġa'.

Ħarsien sa $1M USD kontra l-ħsara

Nagħmlu tajjeb għall-ħsara li l-klijenti jagħmlu lill-ispazju u lill-affarijiet tiegħek, inkluż lill-oġġetti ta' valur.

Ħsara magħmula mill-pets

Tinkwetax: inħarsuk kontra l-ħsara mhux mistennija li jagħmlu l-pets.

Ħarsien f'każ li jkun jeħtieġlek tagħmel tindifa fil-fond

Aħna nagħmlu tajjeb għall-ispejjeż tat-tindif mhux mistennija.

Ħarsien għat-telf tad-dħul

Airbnb tagħmel tajjeb għat-telf tad-dħul biss f'każ li tikkanċella booking minħabba ħsara.

14-il jum ċans biex tressaq it-talbiet

Issa għandek 14-il jum ċans tirrapporta l-ħsara—anke jekk ikun daħal klijent ieħor fil-post.

Ħlasijiet għall-ħsara f'qasir żmien

Aħna nħallsuk malajr għall-ħsara li jagħmlu l-klijenti—normalment fi żmien ġimagħtejn.

Is-Superhosts jinqdew qabel

Is-Superhosts se jiksbu aċċess għal linja tal-għajnuna maħsuba għalihom.

AirCover disponibbli biss mingħand Airbnb

AirbnbKompetituri
Assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà ta' $1M USD
Ħarsien sa $1M USD kontra l-ħsara
Ħsara magħmula mill-pets
Ħarsien f'każ li jkun jeħtieġlek tagħmel tindif fil-fond
Ħarsien għat-telf tad-dħul
14-il jum ċans biex tressaq it-talbiet
Kumpensi mħallsa iktar malajr
Is-Superhosts jinqdew qabel
Il-firxa ta' benefiċċji ta' AirCover għall-Hosts imqabbla mal-offerti bla ħlas li l-ikbar kompetituri tagħna kienu qed joffru f'Novembru 2021.
Inħarsuk kull meta tilqa' n-nies fuq Airbnb.

It-tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek

Ma tistax issib dak li qed tfittex? Żur iċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna.
Sir af iktar dwar AirCover għall-Hosts u dak kollu li toffri, kif ukoll dwar it-termini u l-kundizzjonijiet il-ġodda minn .

Ipprova ilqa' n-nies fuq Airbnb

Ingħaqad magħna. Se ngħinuk matul il-proċess kollu.